Informații pentru deținătorii drepturilor de autor

Dragi titulari ai drepturilor de autor! Vă informăm că tot conținutul site-ului este un catalog de materiale video care sunt disponibile gratuit pe internet. Niciun film nu este stocat pe serverele site-ului și administrația nu este responsabilă pentru conținutul materialelor video.

Dacă sunteți deținătorul drepturilor de autor pentru orice material postat pe acest site și nu doriți ca aceste informații să fie difuzate de utilizatori fără consimțământul dvs., atunci vom fi bucuroși să vă ajutăm prin eliminarea materialului relevant. Pentru a face acest lucru, este necesar să ne trimiteți o scrisoare (în formă electronică) în care ne-ați indicat următoarele informații:

1. Confirmarea documentară a drepturilor dvs. asupra materialului protejat prin drepturi de autor: - dintr-un document scanat cu un sigiliu, - e-mail trimis din domeniul oficial de poștă al companiei titularului drepturilor de autor sau alte informații de contact care vă permit să vă identificați în mod unic ca titular al drepturilor de autor ale acestui material.

2. Textul pe care doriți să-l plasați însoțit de informațiile care trebuie șterse. În el puteți indica unde și în ce condiții puteți obține informații, linkuri către care au fost eliminate, precum și informațiile dvs. de contact, astfel încât utilizatorii să poată obține de la dvs. tot ceea ce vă interesează informațiile lor referitoare la acest material.

3. Linkuri directe către paginile site-ului, care conține materialul care trebuie eliminat. După aceea, în termen de 24 de ore, vom elimina materialele care vă interesează de pe site.

 

E-mailul nostru: admin@inthejungle.ro / admin@searafilmelor.com


ATENȚIE!

a) Ne rezervăm dreptul de a publica pe site orice informație trimisă prin poștă. Nu avem control asupra acțiunilor utilizatorilor care pot publica din nou linkuri către informații care fac obiectul dreptului dvs. de autor. Orice informație de pe site este plasată automat, fără niciun control din partea nimănui, ceea ce corespunde practicii mondiale general acceptate de a posta informații pe internet. Cu toate acestea, în orice caz, vom lua în considerare toate cererile dvs. referitoare la linkuri către informații care vă încalcă drepturile.-----------------------------------------------


Information for copyright holders

Dear copyright holders! We inform you that all the content of the site is a catalog of videos that are available for free on the internet. No movies are stored on the site's servers and the administration is not responsible for the content of the videos.

If you are the copyright holder of any material posted on this site and do not want this information to be shared by users without your consent, then we will be happy to help you by removing the relevant material. To do this, you need to send us a letter (in electronic form) stating the following information:

1. Documentary confirmation of your rights to copyrighted material: - from a scanned document with a seal, - e-mail sent from the official mailing address of the copyright holder's company or other contact information that allows you uniquely identify you as the copyright holder of this material.

2. The text you want to place with the information to be deleted. In it you can indicate where and under what conditions you can obtain information, links to which they have been removed, as well as your contact information, so that users can obtain from you everything that interests them their information regarding this material.

3. Direct links to the pages of the site, which contain the material to be removed. After that, within 24 hours, we will remove the materials that interest you from the site.

Our e-mail: admin@inthejungle.ro / admin@searafilmelor.com

CAREFUL!

a) We reserve the right to publish on the site any information sent by mail. We have no control over the actions of users who may republish links to information that is the subject of your copyright. Any information on the site is placed automatically, without any control from anyone, which corresponds to the generally accepted world practice of posting information on the Internet. However, in any case, we will consider all your requests for links to information that infringes your rights.